นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ เปิดเผยว่า ซีเค พาวเวอร์ ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ด้าน Social Empowerment องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม” จาก Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย ด้วยผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมของซีเค พาวเวอร์ ที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี มีจุดมุ่งหมายในการ ‘เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง’ สร้างคุณค่าที่ดีสอดคล้องกับวิถีชุมชน ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศ และสปป.ลาวได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรเราเอง และสังคม ผ่าน โครงการหิ่งห้อย กิจกรรมเพื่อสังคมหลักของซีเคพาวเวอร์ ซึ่งเกิดจากการที่เราได้เข้าไปสำรวจลักษณะและความต้องการของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำและไฟฟ้า

รวมถึงด้านการศึกษาที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) ด้าน Social Empowerment (การสร้างความเข้มแข็งในสังคม) ที่ซีเค พาวเวอร์ ได้รับนั้น เป็นกำลังใจสำคัญให้เรายิ่งทุ่มเทตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ความสำเร็จนี้มาจากการสนับสนุนของพันธมิตร และชุมชนต่างๆ รวมถึงจิตอาสาของซีเค พาวเวอร์ ทุกคนที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจและพลังสมองในการดำเนินโครงการหิ่งห้อยจนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

เป้าหมายของโครงการหิ่งห้อย คือ การใช้ทักษะและองค์ความรู้ของซีเค พาวเวอร์ ด้านวิศวกรรม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมคุณภาพ โดยร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ไปสู่การลงมือทำจริงร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกังหันน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชน อาคารเรียนประหยัดพลังงาน บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ คำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด