‘สมาคมธนาคารไทย’ประกาศ 6 แนวทางด้าน ESG สู่ความยั่งยืน

สมาคมธนาคารไทย ประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Declaration) เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนร่วมกันของอุตสาหกรรมธนาคาร โดยมุ่งแก้ปัญหาเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคการธนาคารไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการธนาคารที่ยั่งยืน หลังร่วมวางรากฐานกรอบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคาร ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และหลักการธนาคารที่รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

ภายใต้เจตนารมณ์ดังกล่าว สมาคมธนาคารไทยได้กำหนดแนวทางสำคัญเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและการจัดการปัญหาความไม่เสมอภาค ทั้งนี้ ภาคการธนาคารพร้อมสนับสนุนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น บนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและพันธกิจของประเทศที่มีต่อความตกลงปารีส

โดยธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 6 ประการ ดังนี้คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

1) ธรรมาภิบาล : มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

2) ยุทธศาสตร์ : บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น

3) การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล : ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

4) ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

5) การสื่อสาร : สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

6) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน : พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของสมาคมธนาคารไทยในวันนี้ ได้ย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ไทยในการผนวกรวมมิติด้านความยั่งยืน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจของภาคการเงิน โดยกำหนดแผนดำเนินงาน กรอบเวลา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่ชัดเจน

ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นมาก ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของ ธปท. ที่ได้จัดทำทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย ทั้งนี้ ธปท. พร้อมสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืน มีความราบรื่นและทันการณ์

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการสมาคมธนาคารไทย CEO Co-sponsor ด้าน Sustainability ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในนามสมาคมธนาคารไทยว่า ในฐานะตัวกลางทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

ซึ่งเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลนี้ เน้นย้ำให้เห็นถึง ความตั้งใจอันแน่วแน่ของภาคธนาคารไทยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ และธนาคารสมาชิกจะร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ อีกมากในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน

สมาคมธนาคารไทย ขอให้คำมั่นที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความโปร่งใสและยืดหยุ่น เพื่อให้การทำงานระหว่างธนาคารสมาชิกสอดประสานบนมาตรฐานเดียวกันภายใต้หลักการ “ปฏิบัติตามให้มากที่สุดหรือชี้แจงเหตุผลในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้” (Comply or Explain) โดยจะจัดทำคู่มือที่ระบุรายละเอียดการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กรอบเวลา และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อไป

How Much To Spend For SEO Services-

Do you know about Website optimization or Search engine optimization administrations? On the off chance that no, this article is for yourself and furthermore for the people who need to improve their insight with respect to website streamlining. As of late, web advertising has opened new doors for search engine optimization administrations. However figuring out best quality website optimization administrations is truly intense yet assuming still up in the air, you will certainly figure out the most dependable one that can fill your business need.

Website design enhancement isn’t just about streamlining a webpage and making it well known, it has changed a ton. Perhaps of all that system that the organizations can utilize to advance their business is website design enhancement administrations. Each site is contending with the other site for coming to at the highest point of the web index. For that reason the organizations ought to be cautious while looking for website design enhancement organizations giving great advancement administrations.

To be honest talking, to partake in the best of administrations, you should spend for that. Experts who will work for your organization will do their absolute best provided that they get their acknowledgment for that with regards to cash. Each business association ought to choose from the outset as the amount to spend on website design enhancement or site improvement. Tough and solid web based advertising is vital for making due in this web-driven world.

Fundamentally there are four kinds of installment models utilized by the organizations offering such administrations. Website optimization supplier offers these beneath referenced four types of administrations:

Month to month Stipend: In this specific model, the clients are at risk to pay a charge every month for the variety of administrations that they give. This is the most well-known installment model as it brings back the most elevated return for money invested. Organizing month to month stipend remember for site content upgrades, external link establishment, public statements and improvement.

Project based Recompense: Venture based remittance is like that of agreement administrations. Installment shifts as per the undertaking. In the event that the task is extensive, they will charge from you a major sum and on the off chance that the venture is short, less sums will be charged from you.

Fixed cost: Essentially all the search engine optimization offices sell contract administrations. The administrations that the search engine optimization organizations offer are many times promoted on the web alongside the cost they charge. You can peruse online looking for the organizations and Search engine optimization administrations India offering website design enhancement administrations and best of all, you are additionally having a thought regarding the cost. This will assist you with taking choice quicker the decision about whether to manage that organization. The vast majority of the rumored and proficient search engine optimization organizations offer fixed rates to help other people appreciate benefits by profiting their administrations.

Hourly Remittance: Last however not the least, is Hourly recompense. A portion of the organizations offering search engine optimization administrations charge on hourly premise. Assume they are offering types of assistance just for 1 day or for 3-4 hours, all things considered they will charge from you for that one day. Now and again it is smarter to manage the organizations charging hourly expenses as well as the other way around.

Fundamentally it relies upon you and your organization’s prerequisite as which administration or method of installment will work for you.

How Much To Spend For SEO Services-

Jeorge Wangru is a notable web cum search engine optimization expert and works for a Search engine optimization Supplier [http://www.seoursite.com/about-us] from India. He cherishes sharing his thoughts regarding Web optimization, SEM and ORM through his compositions. You can accumulate pertinent data about web showcasing by going through his articles that are distributed on presumed destinations. He has an extremely decent comprehension about Website design enhancement administrations India

พรีเมียร์ลีก ทำสถิติใหม่ ปลดกุนซือมากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาล

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ทำสถิติใหม่ ปลดผู้จัดการทีมมากสุดต่อหนึ่งฤดูกาล

หลังจาก เชลซีปลด แกรห์ม พอตเตอร์ เซ่นผลงานพาทีมออกทะเล หลังพาทีมแพ้ถึง 11 นัดจาก 31 นัดในทุกรายการ โดยเกมล่าสุดโดน แอสตัน วิลล่า บุกมาชนะที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ 2-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลุดจากท็อปเทนในตารางคะแนน ขณะที่มีผลงานคุมทีมทั้งหมด 31 นัด ชนะ 12 เสมอ 8 และแพ้ไปถึง 11 นัด

การปลดพอตเตอร์ครั้งนี้ ส่งผลให้พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ทำสถิติใหม่ในการปลดกุนซือมากสุดต่อหนึ่งฤดูกาล โดยปลดกุนซือไปแล้วถึง12 ราย จาก 10 สโมสร

โดยสถิติเดิมฤดูกาล 2008/09, 2013/14, 2017/18, และ 2021/22 มีกา่รปลดกุนซือไปแค่ 10 รายเท่าน้้น

ทั้งนี้ “สิงห์บลูส์” เชลซี และ “นักบุญแดนใต้” เซาธ์แฮมป์ตัน เป็น 2 ทีมที่มีการปลดกุนซือไปแล้ว 2 ครั้งในฤดูกาลนี้ โดยเชลซีปลด โทมัส ทูเคิ่ล และแกรห์ม พอตเตอร์ ในขณะที่เซาธ์แฮมป์ตันปลด ราล์ฟ ฮาเซนฮุทเทิล และนาธาน โจนส์ พร้อมตั้ง รูเบน เซลเลส คุมทัพจนจบฤดูกาล

คำพูดจาก สล็อต888

กุนซือที่โดนปลดฤดูกาล 2023/24 พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (ถึงวันที่ 3 เม.ย. 66)
30 ส.ค. 65 บอร์นมัธ ปลด สก็อตต์ ปาร์คเกอร์ ตั้ง แกรี่ โอนีล
7 ก.ย. 65 เชลซี ปลด โทมัส ทูเคิ่ล ตั้ง แกรห์ม พอตเตอร์
2 ต.ค. 65 วูล์ฟแฮมป์ตัน ปลด บรูโน่ ลาร์ช ตั้ง จูเลน โลเปเตกี
21 ต.ค. 65 แอสตัน วิลล่า ปลด สตีเว่น เจอร์ราร์ด ตั้ง อูไน เอเมรี่
7 พ.ย. 65 เซาธ์แฮมป์ตัน ปลด ราล์ฟ ฮาเซนฮุทเทิล ตั้ง นาธาน โจนส์
23 ม.ค. 66 เอฟเวอร์ตัน ปลด แฟรงก์ แลมพาร์ด ตั้ง ฌอน ไดช์
6 ก.พ. 66 ลีดส์ ยูไนเต็ด ปลด เจสซี่ มาร์ช ตั้ง ฆาวี การ์เซีย
12 ก.พ. 66 เซาธ์แฮมป์ตัน ปลด นาธาน โจนส์ ตั้ง รูเบน เซลเลส
17 มี.ค. 66 คริสตัล พาเลซ ปลด ปาทริค วิเอร่า ตั้ง รอย ฮอดจ์สัน
26 มี.ค. 66 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ส ปลด อันโตนิโอ คอนเต้ ตั้ง คริสเตียน สเตลลินี่
2 เม.ย. 66 เลสเตอร์ ซิตี้ ปลด เบรนแดน ร็อดเจอร์ส
2 เม.ย. 66 เชลซี ปลด แกรห์ม พอตเตอร์

พรีเมียร์ลีก ทำสถิติใหม่ ปลดกุนซือมากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาล